Výchova k láske

O témach citovej zrelosti, zdravej sexuality a vnímania sebahodnoty u mladých

Tézy z výchovno-pastoračného projektu SDB

V čom sa snažíme zlepšovať

Vytvárame atmosféru prijatia a bezpečia v našich strediskách

Naše hodnoty ponúkame otvorene (transparentne) a nemanipulatívne

Výchovu k láske nechávame zaznievať primerane vo všetkých vekových kategóriách

Vzdelávame sa, aby sme boli lepšie pripravení

O náročných témach vedieme dialóg

Našu koncepciu a metodiky pripravujeme spoločne s laikmi, zvlášť rodičmi a odborníkmi